Гандан Тэгчилэн хийд

Гандан ЖУД - Гагдан хашаанд

Нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж үнэ төлбөргүй гүйцэтгэл хийж өгөв.