Нарны хороолол

оноос одоог хүртэл Нарны хороолол 3 блок 276 айл, "Беллевью" хороолол 736 айлын шинэ төслүүд дээр ажиллаж байна.